Οβελιστήριο, Οία

40

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2018

ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ